Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Statut EDW (w trakcie aktualizacji)

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 listopada 2002 r.
w sprawie ogłoszenia Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

(Dz. Urz. MON z 2002 r. nr 23, poz. 23)

Na podstawia art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, póz. 323 z późn. zm.) ogłasza się Statut Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, zatwiardzon1/ uchwała Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2002 r.

Traci moc obowiązującą Statut Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej obwieszczeniem z dnia 14 kwietnia 1997 r. (Dz. Rozk. MON póz. 32).

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

STATUT EWANGELICKIEGO DUSZPASTERSTWA WOJSKOWEGO
 


§ 1. 1. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe utworzone zostało w celu zapewniania opieki duszpasterskiej osobom wyznania ewangelicko-augsburskiego, związanym z Wojskiem Polskim.

2. Zapewnia ono udział w nabożeństwach, czynnościach religijnych indywidualna opiekę duszpasterska i moralne wsparcie osobom wyznania ewangelicko-augsburskiego:
a) żołnierzom zawodowym, ich współmałżonkom, rodzicom, dzieciom; innym osobom zamieszkującym razem z nimi.
b) innym żołnierzom niewymienionym pod lit. a), pozostającym w czynnej służbie wojskowej,
c) pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
j) uczniom szkół wojskowych.
e) osobom przebywającym w szpitalach wojskowych, domach emeryta wojskowego i innych podobnych placówkach.

3. Inne osoby, związane z wojskiem na zasadach określonych pod lit. a)-e) ust. 2, mogą korzystać z opieki duszpasterskiej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego zgodnie z prawem do wolności sumienia i wyznania, określonym w ubawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U, 12000 r. Nr 26. póz. 319).

§ 2. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe działa na podstawie zasad określonych w:
a) księgach kanonicznych Pisma świętego, a także we wszystkich luterańskich Księgach Symbolicznych, 
b) Zasadniczym Prawie Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
c) ustawie 2 dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73. poz. 323 z późn. zm.)
d) niniejszym Statucie, uchwalonym przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

3. 1. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe obejmują swym działaniem wszystkie rodzaje Sil Zbrojnych, instytucje wojskowe i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 pod lit c).

2. W ramach Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego funkcjonują ewangelickie dziekanaty:
a) Dziekanat Wojsk Lądowych,
b) Dziekanat Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,
c) Dziekanat Marynarki Wojennej,
d) Dziekanat Pomorskiego O kręg u Wojskowego,
e) Dekanat Śląskiego Okręgu Wojskowego.

3. Siedzibą Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego jest miasto stołeczne Warszawa. Siedziby Ewangelickich Dziekanatów Wojskowych określa Naczelny Kapelan Wojskowy — Ewangelicki Biskup Wojskowy.

§ 4. 1. Na czole Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego stoi Naczelny Kapelan Wojskowy. Jego urząd jest w Kościele równorzędny z urzędem Biskupa Diecezjalnego. Biskup piastujący urząd Naczelnego Kapelana Wojskowego nosi tytuł: Ewangelicki Biskup Wojskowy. Ewangelickimi Dziekanatami Wojskowymi kierują dziekani.

2. Tryb wyłaniania kandydata na Naczelnego Kapelana Wojskowego i konsekracja mianowanego — na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej — Naczelnego Kapelana Wojskowego na Ewangelickiego Biskupa Wojskowego jest suwerenna decyzją Kościoła.

3. Minister Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z Konsystorzem Kościoła, mianuje na Naczelnego Kapelana Wojskowego kandydata, o którym mowa w ust. 2.

4. Naczelny Kapelan Wojskowy — Ewangelicki Biskup Wojskowy może być odwołany przez Ministra Obrony Narodowej:
a) w uzgodnieniu i Konsystorzem Kościoła — z przyczyny stanowiącej podstawa do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
b) na wniosek Konsystorza Kościoła — z przyczyny dotyczącej wewnętrznych spraw Kościoła.

5. Na wniosek Naczelnego Kapelana Wojskowego - Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, w porozumieniu z właściwymi organami wojskowymi, Konsystorz Kościoła powołuje lub odwołuje zastępcę Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, kanclerza, dziekanów i kapelanów ewangelickich.

6. O powołaniu lub odwołaniu zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, kanclerza, dziekanów oraz kapelanów, Naczelny Kapelan Wojskowy — Ewangelicki Biskup Wojskowy informuje właściwe organy wojskowe, które powołuje mianowanych do pełnienia zawodowej służby wojskowej lub zwalniają odwołanych z zawodowej służby wojskowej na podstawie przepisów wojskowych.

7. Właściwe organy wojskowe odwołuje kapelanów ewangelickich:
a) w uzgodnieniu z Naczelnym Kapelanem Wojskowym — Ewangelickim Biskupom Wojskowym — z przyczyn stanowiących podstawę do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
b) na wniosek Naczelnego Kapelana Wojskowego — Ewangelickiego Biskupa Wojskowego — z przyczyn dotyczących wewnętrznych spraw Kościoła,

8. Na wniosek Naczelnego Kapelana Wojskowego — Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, w porozumieniu z właściwymi organami wojskowymi, Konsystorz Kościoła powołuje kapelanów pomocniczych. Kapelani pomocniczy jako oficerowie rezerwy pozostają pracownikami cywilnymi wojska do czasu powołania do czynnej służby wojskowej lub odwołania ze służby w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym.

§ 5. 1. Obsługę organizacyjno-administracyjna Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego zapewnia Naczelny Kapelan Wojskowy — Ewangelicki Biskup Wojskowy, który posiada bezpośrednio mu podległa kancelarie. Pracą kancelarii kieruje kanclerz. Naczelny Kapelan Wojskowy — Ewangelicki Biskup Wojskowy określa sposób realizacji zadań administracyjnych dziekanów.

2. Naczelny Kapelan Wojskowy — Ewangelicki Biskup Wojskowy, zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, kanclerz, dziekani i kapelani ewangeliccy mogą przyjmować stopnie wojskowe, odznaczenia, uposażenia, emerytury i renty z tytułu pełnionej służby wojskowej. Kapelani pomocniczy jako oficerowie rezerwy mogą przyjmować stopnie wojskowe, a także odznaczenia, uposażenia, emerytury i renty z tytułu zatrudnienia w charakterze pracowników cywilnych wojska.

§ 6. 1. Niniejszy Statut Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego uchwalony został w dniu 25 października 2002 r. przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go przez Ministra Obrony Narodowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
ul. Nowowiejska 26
00-909 Warszawa
tel. 261840950
fax. 261840940
edw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.